شرکت تجهیزات پرتوپایش
شرکت تجهیزات پرتوپایش
Home

صفحه اصلی


قابل توجه مراکز کار با پرتو در بخش های پزشکی (پرتوتشخیصی و پرتودرمانی) ، صنعتی و پژوهشی


شرکت تجهیزات پرتوپایش اولین مرکز خصوصی ارائه دهنده خدمات دزیمتری  TLD، تحت نظر دفتر امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران آمادگی دارد خدمات دزیمتری با استفاده از دزیمترهای معادل بافت TLD و سیستم پیشرفته قرائتگر TLD به شرح زیر به این مراکز ارائه نماید :


- دزیمتری فردی به پرتوکاران (پرتوهای ایکس، گاما  نوترون و بتا)

- پایش محل کار بمنظور اندازه گیری انتشار پرتو در اتاق های پرسنلی مجاور اتاق پرتودهی

- ارزیابی پرتوگیری بیماران در فرآیند های پرتو تشخیصی و پرتو درمانی

- دزیمتری محیطی

- خدمات دزیمتری به پروژه های پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی