شرکت تجهیزات پرتوپایش
شرکت تجهیزات پرتوپایش

شرکت تجهيزات پرتوپايش

PARTOPAYESH Co.

HEALTH PHYSICS & LAB EQUIPMENT

 تعهد برای دریافت خدمات :

  

قابل توجه مراكز متقاضی خدمات دزیمتری TLD كه هنوز تسویه حساب از امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران دریافت ننموده اند


با توجه به لزوم تسویه حساب با امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران جهت دریافت خدمات دزیمتری از این شركت ضروری است آن دسته از شركت هایی كه بدلیل شرایط كاری ناگزیر به جایگزین كردن كارت دزیمترTLD این شركت  قبل از ارسال كارت های قبلی (به سازمان) می باشند ، فرم تعهد نامه را از سایت دانلود و در سربرگ شركت خود تایپ و پس از مهر و امضاء همراه با درخواست اشتراك و لیست پرتوكاران فعلی به این شركت ارایه نمایند.

دریافت فایل
دریافت فایل
Home

صفحه اصلی