خطا
خطا
خطا
شرکت تجهیزات پرتوپایش
شرکت تجهیزات پرتوپایش

شرکت تجهيزات پرتوپايش

PARTOPAYESH Co.

HEALTH PHYSICS & LAB EQUIPMENT

ردیف

تاریخ درج آگهی 

عنوان آگهی 

تاریخ انقضاء آگهی

دریافت فرم جذب نیرو

1

اسفند 90

کارشناس تمام وقت در یکی از رشته های مهندسی هسته ای ، فیزیک هسته ای یا فیزیک پزشکی

پايان فروردین 91

اتمام مهلت

2

شهریور 92

کارشناس تمام وقت در یکی از رشته های مهندسی هسته ای ، فیزیک هسته ای یا فیزیک پزشکی

دهم مهرماه 92

اتمام مهلت

3

مهر 93

کارشناس تمام وقت در یکی از رشته های مهندسی هسته ای ، فیزیک هسته ای

پايان آبان ماه 93

اتمام مهلت

4

Home

صفحه اصلی

. . .

. . .

. . .

. . .