TLD پودر و قرص
TLD پودر و قرص
شرکت تجهیزات پرتوپایش
شرکت تجهیزات پرتوپایش

شرکت تجهيزات پرتوپايش

PARTOPAYESH Co.

HEALTH PHYSICS & LAB EQUIPMENT

شرکت پرتوپایش در مدت فعالیت خود در زمینه مشاوره ، طراحی ، ساخت و تامین و راه اندازی تجهیزات با مراکز مختلف پزشکی ، صنعتی و آموزشی همکاری داشته است. در این رابطه شرکت در تامین انواع دستگاه های مانیتورینگ فردی و محیطی پرتوهای گاما و ایکس ، بتا و نوترون دستگاه های کنترل کیفی ، سیستم های کنترل رادیو اکتیو در کارخانجات ذوب فلزات و در مبادی کشور، محاسبات و اجرای شیلد مراکز کار با پرتو و تامین تجهیزات مورد نیاز مشتریان در کاربرد های صنعتی و پزشکی همکاری داشته است.


- تهیه انواع پرتوسنج های الکترونیکی فردی و محیطی پرتوهای گاما ، ایکس ، آلفا و نوترون برای مراکز پزشکی و صنعتی

 

- تهیه دزیمترهای قلمی و شارژر مربوطه


- تهیه دستگاه مولد پرتو ایکس با محدوده ولتاژ مختلف برای رادیو گرافی صنعتی


- تهیه و نصب دستگاه دروازه آشکار سازی کنترل تردد چشمه های ناخواسته در کارخانجات ذوب فلز و مبادی کشور


 - طراحی و اجرای حفاظ برای چشمه های پرتوزا و  دستگاههای پرتو دهی در مراکز پزشکی و صنعتی و آموزشی


- تامین تجهیزات کنترل کیفی پرتوها و انواع فانتومهای مورد استفاده در تحقيقات پرتو درمانی ، پرتوتشخيصی و دزیمتری


- تهیه قرائتگر و کوره آنیل TLD و انواع دزیمتر TLD بصورت قرص و پودر و سوزنی و تجهیزات مرتبط مانند Annealing dish, Vacuum tweezers


- تهیه ورق آشکارساز پلی کربنات برای ردیابی ذرات آلفا و نوترون و عملیات دزیمتری و تخقیقاتی


- تهیه تجهیزات اندازه گیری رادن در هوا ، آب و خاک


- تامین تجهیزات نمونه برداری هوا روی فیلتر و اندازه گیری همزمان پرتو آلفا و بتا

 

- طراحی و تهیه تجهیزات آشکارسازی شبکه مانیتورینگ محیطی


- تهیه انواع تجهیزات نمونه برداری و اسپکترو متری و آنالیز پرتوها 


- تامین انواع چشمه های استاندارد بصورت جامد و مایع برای کالیبراسیون

برخی تجهیزات

  

SmartRad

SmartRad دزیمتر هوشمند فردی
Graetz X5C Plus

Graetz دزیمتر محیطی و فردی
FJ 3200

Fj 3200 دزیمتر فردی
AustralRad

AustralRad دزیمتر فردی
X-Ray Baggage Scanner

دستگاه بازرسی پرتو ایکس چمدانی
Radioactive Radiation Portal Monitor

پایشگر درگاهی پرتوهای رادیواکتیو
Neutron Monitor LB 123 N

LB 123 N مانیتور محیطی نوترون
TLD

TLD پودر ، قرص و کارت
Vacuum Tweezers

 TLD پنس مکنده جابجایی قرص
Annealing Dish

 TLD ظرف حرارت دهی قرص های
Phantom

فانتوم
TLD Reader

TLD قرائتگر

کیسه ساچمه سربی

RADOS (RDS-30) دزیمتر محیطی و فردی

دستکش سربی

عینک سربی

روپوش سربی
ArrowTech

ArrowTech دزیمتر قلمی و پایه شارژر

تیروئید بند

انبر سورس گیر تلسکوپی

TLD دیسک حامل قرص

ایستگاه هواشناسی

Polimaster دزیمتر محیطی
Home

صفحه اصلی