شرکت تجهیزات پرتوپایش
شرکت تجهیزات پرتوپایش

شرکت تجهيزات پرتوپايش

PARTOPAYESH Co.

HEALTH PHYSICS & LAB EQUIPMENT

 تعهد نامه دزیمتر مفقودی

با توجه به مذاکره انجام شده با سازمان انرژی اتمی (بخش دزیمتری) در رابطه با دزیمترهای مفقودی پرتوکاران ، از يکم مهر ماه 94 پرتوکارانی که دزیمتر خود را به هر دلیل مفقود می نمایند ؛ میبایست فرم تعهد نامه زیر را تکمیل و به بخش دزیمتری سازمان انرژی اتمی ارسال نمایند .

همچنين صدور و ارسال مجدد کارت افراد مفقودی منوط به تائید و ارسال نامه از سازمان انرژی اتمی به شرکت پرتوپایش میباشد.


{بدیهی است که پیگیری های بعدی جهت ارسال نامه از سازمان به این شرکت با خود متقاضی است}

  

PDF

دریافت فایل تعهد نامه
Word

دریافت فایل تعهد نامه
Home

صفحه اصلی