شرکت تجهیزات پرتوپایش
شرکت تجهیزات پرتوپایش

شرکت تجهيزات پرتوپايش

PARTOPAYESH Co.

HEALTH PHYSICS & LAB EQUIPMENT

درخواست کد اشتراک از امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمیبا توجه به لزوم داشتن کد اشتراک از امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی هنگام عضویت و وارد نمودن آن در فرم " درخواست اشتراک خدمات دزیمتری" ؛ مراکزی که فاقد این کد میباشند میتوانند با توجه به نوع فعالیت خود و با انتخاب يکی از گزينه های زير اقدام به دریافت کد اشتراک از این امور نمایند :


(بدیهی است که پیگیری های بعدی جهت دریافت این کد پس از درخواست از آن امور ، با خود متقاضی میباشد) 

  

درخواست کد اشتراک ویژه مراکز با زمینه فعالیت صنعتی – آزمایشگاهی

درخواست کد اشتراک ویژه مراکز با زمینه فعالیت پزشکی
Home

صفحه اصلی